desktop version →
Language & Currency
Shopping cart: 0 items $0.00
Free Shipping
on all orders above $200
Free Pills
with every order
1,000,000 customers
quality, privacy, secure
Low prices
best price on the web
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Catalog

Antibiotics - Simpiox (Brand name: stromectol)

Stromectol
Stromectol is een van de meest effectieve anthelmintica in Nederland. Gebruikt voor de behandeling van infecties veroorzaakt door bepaalde parasieten.
Active Ingredient: Ivermectin
Availability: In Stock (32 Packages)
Save your money
Mega Discounts on Big Packs
Stromectol 12mg
Product namePer PillSavings (only today)Per Pack
10 pills$6.71$67.10ADD TO CART
20 pills$5.75$19.18$134.20 $115.02ADD TO CART
30 pills$5.43$38.37$201.30 $162.93ADD TO CART
60 pills$5.11$95.91$402.60 $306.69ADD TO CART
90 pills$5.00$153.46$603.90 $450.44ADD TO CART
120 pills$4.95$211.01$805.20 $594.19ADD TO CART
180 pills$4.90$326.11$1207.80 $881.69ADD TO CART
Stromectol 6mg
Product namePer PillSavings (only today)Per Pack
10 pills$4.78$47.80ADD TO CART
20 pills$3.91$17.37$95.60 $78.23ADD TO CART
30 pills$3.62$34.75$143.40 $108.65ADD TO CART
60 pills$3.33$86.87$286.80 $199.93ADD TO CART
90 pills$3.24$138.99$430.20 $291.21ADD TO CART
120 pills$3.19$191.11$573.60 $382.49ADD TO CART
180 pills$3.14$295.35$860.40 $565.05ADD TO CART
270 pills$3.11$451.71$1290.60 $838.89ADD TO CART
Stromectol 3mg
Product namePer PillSavings (only today)Per Pack
10 pills$4.19$41.95ADD TO CART
20 pills$3.39$16.12$83.89 $67.77ADD TO CART
30 pills$3.12$32.23$125.83 $93.60ADD TO CART
60 pills$2.85$80.58$251.67 $171.09ADD TO CART
90 pills$2.76$128.93$377.50 $248.57ADD TO CART
120 pills$2.72$177.28$503.34 $326.06ADD TO CART
180 pills$2.67$273.98$755.01 $481.03ADD TO CART
270 pills$2.64$419.03$1132.52 $713.49ADD TO CART
 • Wat is Stromectol en hoe wordt het gebruikt?


  Stromectol is een geneesmiddel dat wordt gebruikt om de symptomen van sommige parasitaire infecties (strongyloïdiasis van het darmkanaal en rivierblindheid (onchocerciasis)) te behandelen. Stromectol kan alleen of in combinatie met andere geneesmiddelen worden gebruikt.


  Stromectol behoort tot een klasse van geneesmiddelen die Antihelmintica worden genoemd.

  INDICATIES

  STROMECTOL (ivermectine) is geïndiceerd voor de behandeling van de volgende infecties:


  Strongyloidiasis van het darmkanaal. STROMECTOL (ivermectine) is geïndiceerd voor de behandeling van intestinale (d.w.z. niet-verspreide) strongyloidiasis veroorzaakt door de nematodeparasiet Strongyloides stercoralis.

  Deze indicatie is gebaseerd op klinische studies van zowel vergelijkende als open-label ontwerpen, waarin 64-100% van de geïnfecteerde patiënten werd genezen na een enkele dosis van 200-mcg/kg ivermectine.


  Onchocerciasis. STROMECTOL (ivermectine) is geïndiceerd voor de behandeling van onchocerciasis veroorzaakt door de nematodenparasiet Onchocerca volvulus.


  Deze indicatie is gebaseerd op gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde en vergelijkende studies uitgevoerd bij 1427 patiënten in onchocerciasis-endemische gebieden in West-Afrika. In de vergelijkende studies werd diethylcarbamazinecitraat (DEC-C) gebruikt.


  OPMERKING: STROMECTOL (ivermectine) is niet werkzaam tegen volwassen Onchocerca volvulus parasieten. De volwassen parasieten verblijven in onderhuidse knobbeltjes die niet vaak palpabel zijn.


  Chirurgische excisie van deze knobbeltjes (nodulectomie) kan worden overwogen bij de behandeling van patiënten met onchocerciasis, omdat deze procedure de microfilaria-producerende volwassen parasieten zal elimineren.

  DOSERING EN TOEDIENING


  Strongyloidiasis


  De aanbevolen dosering van STROMECTOL (ivermectine) voor de behandeling van strongyloïdiasis is een eenmalige orale dosis die is bedoeld om ongeveer 200 mcg ivermectine per kg lichaamsgewicht te geven. Patiënten moeten de tabletten op een lege maag met water innemen. In het algemeen zijn aanvullende doses niet nodig. Wel dient vervolgonderzoek van de ontlasting plaats te vinden om te verifiëren of de infectie is uitgeroeid.


  Onchocerciasis


  De aanbevolen dosering van STROMECTOL (ivermectine) voor de behandeling van onchocerciasis is een eenmalige orale dosis die is bedoeld om ongeveer 150 mcg ivermectine per kg lichaamsgewicht te geven. Patiënten moeten de tabletten op een lege maag met water innemen. Bij grootschalige distributiecampagnes in internationale behandelingsprogramma's is het meest gebruikte doseringsinterval 12 maanden. Voor de behandeling van individuele patiënten kunnen herhalingsbehandelingen met tussenpozen van slechts 3 maanden worden overwogen.


  PATIËNTENINFORMATIE

  STROMECTOL (ivermectine) dient op een lege maag met water te worden ingenomen.


  Strongyloidiasis: De patiënt moet worden herinnerd aan de noodzaak van herhaald onderzoek van de ontlasting om klaring van infectie met Strongyloides stercoralis te documenteren.

  Onchocerciasis: De patiënt moet eraan worden herinnerd dat behandeling met STROMECTOL (ivermectine) de volwassen Onchocerca-parasieten niet doodt, en dat daarom herhaalde follow-up en retreatment gewoonlijk noodzakelijk is.


  VOORZORGSMAATREGELEN

  Algemeen


  Na behandeling met microfilariciden kunnen patiënten met hyperreactieve onchodermatitis (sowda) een grotere kans hebben dan anderen op ernstige bijwerkingen, vooral oedeem en verergering van de onchodermatitis.


  In zeldzame gevallen kunnen patiënten met onchocerciasis die ook zwaar geïnfecteerd zijn met Loa loa een ernstige of zelfs fatale encefalopathie ontwikkelen, hetzij spontaan, hetzij na behandeling met een effectief microfilaricide. Bij deze patiënten zijn ook de volgende bijwerkingen gemeld: pijn (inclusief nek- en rugpijn), rode ogen, conjunctivale bloeding, dyspneu, urine- en/of ontlastingsincontinentie, moeite met staan/lopen, mentale statusveranderingen, verwardheid, lethargie, stupor, toevallen, of coma. Dit syndroom is zeer zelden waargenomen na het gebruik van ivermectine. Bij personen die om welke reden dan ook met ivermectine moeten worden behandeld en die in aanzienlijke mate zijn blootgesteld aan Loa loa-endemische gebieden in West- of Centraal-Afrika, moet vóór de behandeling worden nagegaan of er sprake is van loiasis en moet na de behandeling een zorgvuldige follow-up plaatsvinden.


  Carcinogenese, Mutagenese, Fertiliteitsstoornissen


  Er zijn geen langetermijnstudies bij dieren uitgevoerd om het carcinogene potentieel van ivermectine te evalueren.

  Ivermectine was in vitro niet genotoxisch in de microbiële mutageniciteitstest van Ames met Salmonella typhimurium-stammen TA1535, TA1537, TA98 en TA100 met en zonder activering van rattenleverkiemenzymen, de cytotoxiciteits- en mutageniciteitstest met de muislymfoomcellijn L5178Y, of de ongeplande DNA-synthese-test in menselijke fibroblasten.


  Ivermectine had geen nadelige effecten op de vruchtbaarheid bij ratten in studies met herhaalde doses tot 3 maal de maximale aanbevolen dosis voor de mens van 200 mcg/kg (op een basis van mg/m2/dag).

  Zwangerschap, Teratogene effecten


  Ivermectine is teratogeen gebleken bij muizen, ratten en konijnen bij herhaalde doses van respectievelijk 0,2, 8,1 en 4,5 maal de maximale aanbevolen dosis voor de mens (op basis van mg/m2/dag). Teratogeniciteit werd bij de drie geteste soorten gekenmerkt door gespleten gehemelte; bovendien werden bij konijnen geknuppelde voorpoten waargenomen. Deze effecten op de ontwikkeling werden alleen gevonden bij of in de buurt van doses die maternotoxisch waren voor het zwangere vrouwtje. Daarom lijkt ivermectine niet selectief foetotoxisch te zijn voor de zich ontwikkelende foetus. Er zijn echter geen adequate en goed gecontroleerde studies bij zwangere vrouwen. Ivermectine mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap omdat de veiligheid tijdens de zwangerschap niet is vastgesteld.

  Zogende moeders


  STROMECTOL (ivermectine) wordt in lage concentraties uitgescheiden in de moedermelk. Behandeling van moeders die van plan zijn borstvoeding te geven, mag alleen worden uitgevoerd wanneer het risico van een vertraagde behandeling voor de moeder groter is dan het mogelijke risico voor de pasgeborene.

  Pediatrisch gebruik


  De veiligheid en werkzaamheid bij pediatrische patiënten met een gewicht van minder dan 15 kg zijn niet vastgesteld.

  Geriatrisch gebruik


  Klinische studies van STROMECTOL (ivermectine) omvatten niet voldoende personen van 65 jaar en ouder om te bepalen of zij anders reageren dan jongere personen. Andere gerapporteerde klinische ervaring heeft geen verschillen in respons tussen ouderen en jongere patiënten vastgesteld. In het algemeen dient de behandeling van een oudere patiënt met voorzichtigheid te geschieden, gezien de grotere frequentie van verminderde lever-, nier- of hartfunctie, en van gelijktijdige ziekte of andere geneesmiddelentherapie.

  Strongyloïdiasis bij immuungecompromitteerde gastheren


  Bij patiënten met immuno-incompetentie (inclusief HIV-geïnfecteerden) die behandeld worden voor intestinale strongyloïdiasis, kunnen herhaalde behandelingskuren nodig zijn. Er zijn geen adequate en goed gecontroleerde klinische studies uitgevoerd bij dergelijke patiënten om het optimale doseringsschema te bepalen. Meerdere behandelingen, d.w.z. met tussenpozen van 2 weken, kunnen nodig zijn, en genezing is mogelijk niet haalbaar. Beheersing van extra-intestinale strongyloïdiasis bij deze patiënten is moeilijk, en suppressieve therapie, d.w.z. eenmaal per maand, kan nuttig zijn.

  Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Stromectol?

    pijn of roodheid van de ogen,

    gezwollen ogen,

    problemen met uw gezichtsvermogen,

    ernstige huiduitslag,

    jeuk,

    huiduitslag met pus,

    verwardheid,

    verandering in uw mentale status,

    evenwichtsproblemen,

    moeite met lopen,

    koorts,

    gezwollen klieren,

    maagpijn,

    gewrichtspijn,

    zwelling in uw handen of voeten,

    snelle hartslag,

    problemen met ademhalen,

    verlies van controle over blaas of darmen,

    nek- of rugpijn,

    toevallen, en

    licht gevoel in het hoofd


  Zoek onmiddellijk medische hulp als u een van de bovenstaande symptomen heeft.


  De meest voorkomende bijwerkingen van Stromectol zijn:

    hoofdpijn,

    spierpijn,

    duizeligheid,

    misselijkheid,

    diarree, en

    lichte huiduitslag


  Vertel het de arts als u een bijwerking heeft die u stoort of die niet weggaat.


  Dit zijn niet alle mogelijke bijwerkingen van Stromectol. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw arts of apotheker.


  Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen.  OVERDOSE

  Significante letaliteit werd waargenomen bij muizen en ratten na eenmalige orale doses van respectievelijk 25 tot 50 mg/kg en 40 tot 50 mg/kg. Bij honden werd geen significante letaliteit waargenomen na eenmalige orale doses tot 10 mg/kg. Bij deze doses werden bij deze dieren onder meer de volgende behandelingsgerelateerde verschijnselen waargenomen: ataxie, bradypneu, tremor, ptosis, verminderde activiteit, emesis en mydriasis.


  Bij accidentele intoxicatie met, of significante blootstelling aan, onbekende hoeveelheden veterinaire formuleringen van ivermectine bij mensen, hetzij door inslikken, inhalatie, injectie, of blootstelling aan lichaamsoppervlakken, zijn de volgende bijwerkingen het vaakst gemeld: huiduitslag, oedeem, hoofdpijn, duizeligheid, asthenie, misselijkheid, braken, en diarree. Andere bijwerkingen die zijn gemeld zijn: toeval, ataxie, dyspneu, buikpijn, paresthesie, urticaria, en contactdermatitis.


  In geval van accidentele vergiftiging moet ondersteunende therapie, indien geïndiceerd, parenterale vloeistoffen en elektrolyten omvatten, ademhalingsondersteuning (zuurstof en mechanische beademing indien nodig) en pressoragentia als er sprake is van klinisch significante hypotensie. Inductie van emesis en/of maagspoeling zo spoedig mogelijk, gevolgd door purgatieven en andere gebruikelijke antigifmaatregelen, kunnen geïndiceerd zijn indien nodig om absorptie van ingeslikt materiaal te voorkomen.


  CONTRA-INDICATIES

  STROMECTOL (ivermectine) is gecontra-indiceerd bij patiënten die overgevoelig zijn voor enig bestanddeel van dit product.

mobile version →